Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

ИНКОТЕРМС - Търговски условия при транспорт

Всяка една доставка се реализира в съответствие с ИНКОТЕРМС (съкращение от International Commercial Terms - Международни търговски термини). Публикувани за първи път в още 1936 г., те представляват набор от 11 правила, които определят кой и за какво носи отговорност при международни транзакции. Те описват всички задължения, рискове и разходи, с свързани с изпращането на стоки от продавача на купувача: Кой ще организира транспорта и ще понесе разноските за пренасянето на стоката от мястото на производството или експедицията до мястото на доставката? Кой ще понесе рисковете, ако предприетите действия за пренасянето на стоката не постигнат целта си или възникнат трудности при осъществяването им? Кой и докъде ще понесе риска от евентуално погиване или повреждане на стоката по време на транспорта? Кога продавачът ще се счита изпълнил задълженията си по доставката и в кой момент става прехвърлянето на собствеността върху стоката?

Макар и да не са задължителна правна норма и прилагането им следва да договори между страните, ИНКОТЕРМС са приети навсякъде по света и се изискват се за всяка търговска фактура, а комплектът търговски термини, включени в редакция INCOTERMS 2020 е:


EXW /Ex Works/ - франко завод (уговорено място)

ПРОДАВАЧЪТ: Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения . КУПУВАЧЪТ: Понася всички разноски и рискове, свързани с товаренето и превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение, вкл. и митническите формалности при износ, транзит и внос.

*Правилото важи за всички видове транспорт.

 

FCA / Free Carrier/ - франко превозвача (уговорено място)

ПРОДАВАЧЪТ: Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача.

КУПУВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички транзитни и импортни митнически формалности.

*Правилото важи за всички видове транспорт.

 

CPT / Carriage Paid to / - превоз платен до (уговорено място в место-назначението)

ПРОДАВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ, предава я на превозвача и урежда евентуални митнически формалности по транзита.

КУПУВАЧЪТ: Поема върху себе си всички рискове от загуби, липси или повреди на стоките, след предаването им на превозвача. Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването.

*Правилото важи за всички видове транспорт, включително комбиниран.

 

CIP /Carriage and Insurans Paid to/ - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-назначението)

ПРОДАВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача. Поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката, вкл. транзитни митнически формалности.

КУПУВАЧЪТ: След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие.

*Правилото важи за всички видове транспорт, включително комбиниран.

 

DPU /Delivered at Place Unloaded/ - доставено на уговорено място за разтоварване

DPU заменя DAT

ПРОДАВАЧЪТ: Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, вкл. и за транзит и разтоварване.

КУПУВАЧЪТ: След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката.

*Правилото важи най-често  за сухопътен транспорт, но може и за другите.

 

DAP / Delivered at Place / - доставено на място (уговорено место-назначение)

DAP заменя DAF, DDU

ПРОДАВАЧЪТ: Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, вкл. и евентуалните транзитни митнически формалности.

КУПУВАЧЪТ: Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. и за разтоварване на стоките.

*Правилото важи за всички видове транспорт.

 

 DDP / Delivered Duty Paid / - доставено мито платено (уговорено място в место-назначението)

ПРОДАВАЧЪТ: Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място, урежда застраховката и митническите формалности по износа, транзита и вноса, заплаща дължимите вносни митни сборове в страната на вноса.

КУПУВАЧЪТ: Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача.

*Правилото важи за всички видове транспорт.

 

FAS / Free Alongside Ship /- франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)

ПРОДАВАЧЪТ: Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и освобождава стоките за износ.

КУПУВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба. Поема всички транзитни и импортни митнически формалности.

*Правилото важи за транспорт по море или вътрешен воден път.

 

FOB / Free on Board / - франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

ПРОДАВАЧЪТ: Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото.

КУПУВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките и всички транзитни и импортни митнически формалности.

*Правилото важи за транспорт по море или вътрешен воден път.

 

CFR / Cost and Freight /- стойност и навло (уговорено пристанище в место-назначението)

ПРОДАВАЧЪТ: Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето.

КУПУВАЧЪТ: Поема всички разходи и рискове от момента на разтоварване, вкл. самото разтоварване, урежда всички митнически формалности по транзита и вноса на стоките.

*Правилото важи за транспорт по море или вътрешен воден път.

 

CIF / Cost Insurance and Freight / - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в место-назначението)

ПРОДАВАЧЪТ: Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия (с минимално покритие) и предава полицата по нея на купувача.

КУПУВАЧЪТ: След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи и всички транзитни и импортни митнически формалности.

*Правилото важи за транспорт по море или вътрешен воден път.

 

Ето и примерна схема